Home » Chant patriotique Bafou (Azɔp puɔ Fhō)

Chant patriotique Bafou (Azɔp puɔ Fhō)

   ā ú Ə ə á à ī ē ō ū ӯ í í ʉ ɔ̄ a t ʉ̄ ɔ̄ k ɔ́ p ӛ  ŋ ɔ ε

CHANT COMPOSE PAR ………………………………………………….. (Paroles et musique)

DATE    Années 2000

 

Vocal du chant (exécuté par XXX)

Vidéo du Chant Patriotique Bafou de YouTube par NGUENA 

 

 

Hymne Bafou

 

Paroles écrites en YEMBA par E.B. DONGMO

 

Azɔp puɔ Fhō

 

Pek ghɔ́ ŋgō té ŋtemné á ŋté ŋgɔŋ Fhō

Tcutέ wɔkʉe pí pek lé lɔk ŋdí Afhō

ŋgɔŋ Fhō si ŋgŋgɔŋ esī

ŋiŋ tsiε tág afhō mbɔ̄ ŋgágho ŋkwhʉ̄έ

ŋiŋ yí létsiὲ afhō zέk jiɔ̄, á lé lɔk anunéné té tsí

Ndém ágho ŋké tsā wék, naŋ ntswi wek zhε nuné

Pek ghό ntē afhō  (bis)

Mbɔ́ŋ  nda’ ta’ anhu  (bis)

Mé fuu le’é kwhʉ̄, akɔ̄ ké ghʉε Ndém mé wú

Efɔ ŋgú’ajʉ̄ɔ́ á lé kwhʉ̄ε né alā’ zí

Pā’ Yesό Crístō á lé kwhʉ̄ε athū puɔmέnɔŋ

Mía mía awu’te á né lezēŋ-tsi mé  la’ zόkό zhέέ.

ŋiŋ yí létsiὲ afhō zέk jiɔ̄, á lé lɔk anunéné té tsí

Ndém ágho ŋké tsā wék, naŋ ntswi wek zhε nuné

Pek ghό ntē afhō  (bis)

Mbɔ́ŋ  nda’ ta’ anhu  (bis)

Mé fuu le’é kwhʉ̄, akɔ̄ ké ghʉε Ndém mé wú

Afhō! Afhō Tέdɔŋ Mέgaŋ mé zhiέ wek wú!

Pε wutέ! Pε wutέ Ndém yi leghʉ mé zhíέ wek wú!

Pε syakne! Pε syakne Ndém yi leghʉ mé zhíέ wek Fhō!

Afhō! Afhō Tέdɔŋ Mέgaŋ mé zhiέ wek wú!

Pε wutέ! Pε wutέ Ndém yi leghʉ mé zhíέ wek wú!

Pε syakne! Pε syakne Ndém yi leghʉ mé zhíέ wek Fhō!